اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌کردند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم


سخنان منتشرنشده ای از رهبر انقلاب درباره مدافعان حرم

♦️اگر مدافعان حرم مبارزه نمی‌كردند باید در كرمانشاه و همدان می‌جنگیدیم

«حقیقتاً هـم شـهدای شـما، هـم خانواده هـا، پـدران، مـادران و فرزنـدان آنـان، حـق بزرگی بر گـردن همـه ی ملت ایـران دارند. ایـن شـهدا امتیازاتـی دارند:

1️⃣یکـی ایـن اسـت کـه اینهـا از حریـم اهل بیـت در عـراق و سـوریه دفـاع کردنـد و در ایـن راه بـه شـهادت رسـیدند...

2️⃣امتیـاز دوم ایـن شـهدای شـما ایـن اسـت کـه اینهـا رفتنـد بـا دشـمنی مبـارزه کردنـد کـه اگـر اینهـا مبـارزه نمی کردنـد ایـن دشـمن می آمـد داخـل کشـور... اگـرجلویش گرفتـه نمی شـد مـا باید اینجـا در کرمانشاه و همـدان و بقیه اسـتانها بـا اینهـا می جنگیدیم و جلـوی اینهـا را می گرفتیم. در واقع ایـن شهدای عزیـز ما جـان خودشان را در راه دفاع از کشـور، ملت، دیـن، انقلاب اسلامی فـدا کردند.

3️⃣امتیـاز سـوم هـم این اسـت کـه اینهـا در غربـت بـه شهادت رسیدند. ایـن هـم یـک امتیـاز بزرگـی اسـت. این هـم پیش خـدای متعـال فرامـوش نمیشـود.»

/ایسنا


اگر مدافعان حرم نبودند باید در کرمانشاه و همدان می‌جنگیدیمبرچسب ها : سخنان منتشرنشده ای از رهبر انقلاب درباره مدافعان حرم ,  شهدای مدافع حرم ,  چرا دفاع از سوریه ,  سخنان امام خامنه ای ,  دفاع از کشور , 

نوشته شده در جمعه 16 بهمن 1394 ساعت 11:28 ب.ظ | آخرین ویرایش در شنبه 17 بهمن 1394 ساعت 12:27 ق.ظ